Spoed of onderhoud? Neem contact met ons op

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ALL IN DAKONDERHOUD

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtnemer: All In Dak & Schoorsteenonderhoud, gevestigd te Graaf van Solmsweg 83, 5221 BM Engelen 's-Hertogenbosch.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot levering van producten en/of verrichten van werkzaamheden.

3. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.

4. Overeenkomst: iedere schriftelijke wederzijdse acceptatie tot levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, welke door opdrachtgever en opdrachtnemer voor akkoord is ondertekend en uitdrukkelijk aanvaard,tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.

5. Zaken en goederen: alle zaken en goederen welke onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen, ter uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer.

6. Werk en werkzaamheden: alle werk en werkzaamheden uitgevoerd door opdrachtnemer, welke onderwerp zijn van de overeenkomst met opdrachtgever.

7. Algemene voorwaarden: de door opdrachtnemer gebruikte onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

8. Levering/leverantie: levering van zaken en goederen en/of uitvoering van werkzaamheden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot verkoop van zaken en goederen en/of uitvoering van werkzaamheden en alle verbintenissen daaruit voortvloeiend, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Indien de algemene voorwaarden van opdrachtnemer eenmaal van toepassing zijn in het kader van overeenkomsten en opdrachten, dan zijn de algemene voorwaarden van opdrachtnemer ook van toepassing op latere overeenkomsten tussen partijen. Wanneer de voorwaarden veranderen zullen die gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn.

2.3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer ................

2.4. Door het sluiten van een overeenkomst geeft opdrachtgever te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van opdrachtgever of derden door opdrachtnemer niet erkend.

2.6. De algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

2.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige artikelen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.9. Indien zich tussen partijen situaties voordoen die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dan dienen deze te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

2.10. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat bepalingen niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer op enigerlei manier het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Behoudens het hierna gestelde komen overeenkomsten tussen partijen eerst tot stand, nadat beide partijen de offerte/opdrachtbevestiging schriftelijk hebben ondertekend.

 

3.2. De offerte/opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist, en volledig, weer te geven.

 

3.3. Van offertes wordt door partijen niet afgeweken, tenzij partijen dit schriftelijk overeenkomen, of indien opdrachtnemer door omstandigheden en in het belang van opdrachtgever genoodzaakt is te handelen, anders dan in de overeenkomst overeengekomen.

 

3.4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door opdrachtnemer binden opdrachtnemer alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd.

3.5. (Aanvullende mondelinge) afspraken en/of toezeggingen en/of wijzigingen door werknemers van opdrachtnemer gemaakt, alsook (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen en/of wijzigingen gedaan door derden namens opdrachtnemer, binden opdrachtnemer alleen wanneer deze door opdrachtnemer, conform artikel 3.1 schriftelijk zijn bevestigd. 

3.6. Indien opdrachtnemer het voor de uitvoering van overeenkomsten noodzakelijk of wenselijk acht, mag opdrachtnemer derden inschakelen.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1. Tenzij anders tussen partijen overeengekomen zijn de opgegeven prijzen in Euro's.

4.2. Tenzij anders tussen partijen overeengekomen zijn de opgegeven prijzen in offertes inclusief BTW en overige heffingen van overheidswege, alsmede door opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, waaronder, maar niet uitputtend, administratie- en verzendkosten, en reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en/of vermeld.

4.3. Extra kosten voortvloeiend uit:

a. wijzigingen in en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst op verzoek van opdrachtgever;

b. het niet nakomen van verplichtingen door opdrachtgever jegens opdrachtnemer;

c. onvolledige en/of onjuiste gegevens, waarop opdrachtnemer zich redelijkerwijs had mogen beroepen;

worden aangemerkt als meerwerk en zijn voor rekening van opdrachtgever, overeenkomstig de door opdrachtnemer gehanteerde tarieven.

 4.4. Wettelijke prijsverhogingen mogen ten alle tijden door opdrachtnemer, nadat overeenkomsten tot stand zijn gekomen tussen partijen, worden doorberekend aan opdrachtgever.

4.5. Indien na het sluiten van overeenkomsten factoren aan het licht komen die de overeengekomen prijs verhogen en welke opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend en/of niet te voorzien waren, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze prijsverhogingen door te berekenen aan opdrachtgever.

4.6. Indien na het sluiten van overeenkomsten prijsverhogingen doorgevoerd worden met betrekking tot factoren die bepalend zijn voor kostprijzen, waaronder valutakoersen, grondstofprijzen, et cetera, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze prijsverhogingen door te berekenen aan opdrachtgever ten aanzien van leveranties die worden verricht binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

4.7. Indien opdrachtnemer de overeengekomen prijs, binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, wil verhogen dan is opdrachtgever natuurlijke persoon gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving aan opdrachtnemer binnen veertien dagen na kennisgeving van opdrachtnemer de overeenkomst te ontbinden, zonder hierbij aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

4.8. Indien opdrachtgever rechtspersoon de overeenkomst wil ontbinden, dan dient deze binnen veertien dagen, nadat opdrachtnemer opdrachtgever rechtspersoon in kennis heeft gesteld van de prijsverhoging, de opdrachtnemer hiervan schriftelijk te verwittigen. Indien opdrachtgever rechtspersoon niet binnen veertien dagen van dit recht gebruikmaakt, wordt de prijsverhoging door opdrachtgever rechtspersoon aanvaard.

4.9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, binnen tien werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van opdrachtgever de overeenkomst te ontbinden of in stand te laten waarbij prijsverhogingen niet worden doorgevoerd.

 

Artikel 5. Meerwerk/minderwerk

5.1 Indien en nadat partijen een aanneemsom zijn overeengekomen middels een overeenkomst, kan opdrachtgever aan opdrachtnemer meer- of minderwerk gelasten. Deze worden door opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk meegedeeld en zijn pas onderdeel van de overeenkomst tussen partijen indien de wijzigingen door opdrachtnemer schriftelijk zijn geaccepteerd. Wijzigingen van en/of aanvullingen op verzoek van opdrachtgever op de tussen partijen gesloten overeenkomst, worden door opdrachtnemer uitgevoerd indien deze uitvoerbaar zijn. Indien wijzigingen en/of aanvullingen een verantwoorde uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst belemmeren, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de overeenkomst tussen partijen buitengerechtelijk te ontbinden. Eventuele schade die dientengevolge ontstaat, is voor rekening en risico van opdrachtgever, ongeacht aard en omvang van de schade.

5.2. Als meerwerk/minderwerk worden voorts beschouwd, maar niet uitputtend, werkzaamheden voortvloeiend uit gegevens, die onjuist en/of onvolledig zijn, waarvan opdrachtnemer mag uitgaan en/of het niet nakomen van verplichtingen door opdrachtgever jegens opdrachtnemer.

5.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer- en minderwerk tijdens werkzaamheden uit te voeren, indien een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst in het belang van opdrachtgever dit noodzakelijk maakt, zonder dat dit schriftelijk door partijen wordt overeengekomen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in dat geval zo spoedig mogelijk (schriftelijk) op de hoogte brengen en opdrachtgever een raming geven van de termijn voor uitvoering van werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.

5.4. Wanneer opdrachtnemer meer- of minderwerk uitvoert conform de artikelen 5 lid 1, lid 2 en lid 3,  dan is opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan opdrachtnemer te voldoen, ongeacht de oorspronkelijke betalingsverplichtingen van opdrachtnemer voortvloeiend uit de overeenkomst tussen partijen.

5.5. Indien wijzigingen van de overeenkomst tussen partijen door meerwerk/minderwerk leidt tot vertraagde uitvoering van de overeenkomst, dan verlengt opdrachtgever de termijnen. Opdrachtnemer kan niet door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende vertraging en kosten die kunnen ontstaan door meerwerk/minderwerk.

 

Artikel 6. Aanbiedingen/offertes

6.1. Aanbiedingen/offertes en prijsopgaven van opdrachtnemer, ongeacht vorm, zijn vrijblijvend. Aanbiedingen/offertes hebben een geldigheid van 30 dagen na dagtekening offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen/aangegeven. Opdrachtnemer is aan aanbiedingen/offertes gebonden indien opdrachtgever deze binnen 30 dagen schriftelijk aanvaardt.

6.2. Een aanbod/offerte wordt schriftelijk gedaan en wordt voorzien van een dagtekening, tenzij  spoedmaatregelen dienen te worden getroffen om schade te voorkomen of te beperken.

6.3. Aanbiedingen/offertes gaan vergezeld van een exemplaar van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

6.4. Aanbiedingen/offertes omvatten omschrijvingen van de uitvoering, bestemming en omvang en duur van opdrachten/werkzaamheden, materialen, werktijden, periode en/of tijdstippen waarop de uitvoering plaatsvindt.

6.5. Opdrachtnemer wijst opdrachtgever zo nodig op het risico van mogelijke schade indien van de bestemming, zoals in het aanbod omschreven, wordt afgeweken.

6.6. De prijzen opgegeven door opdrachtnemer in diens aanbiedingen/offertes voor uitvoering van werkzaamheden, komen tot stand op basis van aanneemsom (vast bedrag overeen te komen tussen partijen) of regie (zo nauwkeurig mogelijke prijsopgave door opdrachtnemer, inclusief betaalwijze).

6.7. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene aard en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.8. Aanbiedingen, offertes, tekeningen, berekeningen, modellen, programmatuur, fabricagemodellen, werkwijzen en bescheiden, door opdrachtnemer verstrekt en welke betrekking hebben (op de uitvoering van) overeenkomsten, alsmede auteursrechten, andere intellectuele en industriële rechten blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen noch aan derden ter inzage worden gegeven of ter beschikking worden gesteld, noch worden overgenomen en gedupliceerd.

6.9. Indien opdrachtgever geen opdracht verleend, dient deze de gegevens, genoemd in het vorige lid, aan opdrachtnemer te retourneren binnen 14 dagen. Indien nodig op verzoek van opdrachtgever. Indien een aanbod niet door opdrachtgever wordt geaccepteerd, is deze gerechtigd de kosten voor het maken van een aanbod aan opdrachtgever in rekening te brengen, maar alleen indien opdrachtgever gewezen is op dit recht van opdrachtnemer en de hoogte van het bedrag. Indien opdrachtgever de aanbodkosten betaalt, worden de in dit artikel genoemde bescheiden eigendom van opdrachtgever.

6.10. Opdrachtnemer mag, voor uitvoering van de overeenkomst, uitgaan van een goede en werkbare ondergrond, waarop de dakbedekking gaat worden aangebracht, indien dit tijdens het opstellen van de offerte of na sluiting van de overeenkomst niet is waar te nemen

6.11. Indien opdrachtgever gebruikmaakt van (opslag)ruimte van opdrachtgever bij het ten uitvoer brengen van overeenkomsten, vermeldt opdrachtnemer dit in het aanbod en geeft opdrachtgever schriftelijk toestemming. Indien opdrachtnemer (opslag)ruimte van opdrachtgever gebruikt, geschiedt dit voor risico van opdrachtnemer.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van door hem geleverde zaken, totdat opdrachtgever aan zijn verplichtingen krachtens overeenkomst tussen partijen heeft voldaan, waaronder, maar niet uitputtend het factuurbedrag, eventueel extra gemaakte kosten, rente en schadevergoeding in het kader van verrichtte of te verrichten werkzaamheden door opdrachtnemer.

7.2. Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij opdrachtgever terug te vorderen. Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer toegang en mogelijkheden de geleverde zaken terug te halen, nadat opdrachtnemer het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen.

7.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zaken te vervreemden of te bezwaren, indien niet aan bovengenoemde vorderingen is voldaan.

7.4. Opdrachtnemer heeft het recht aan opdrachtgever geleverd materiaal (bewerkt en onbewerkt) terug te vorderen van opdrachtgever zelf of derden, wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen uit overeenkomst jegens opdrachtnemer verzuimt, dan wel opdrachtnemer hiertoe gegronde vrees heeft. Opdrachtgever machtigt opdrachtgever om locaties te betreden waar het materiaal zich bevindt.

7.5. Wanneer materiaal onder eigendomsvoorbehoud bij derden wordt opgeslagen, verwittigt opdrachtgever derden van het eigendomsvoorbehoud en wordt derden meegedeeld dat het materiaal voor opdrachtnemer wordt gehouden. Hieruit vloeit geen verplichting voort voor opdrachtnemer om opslagkosten en/of overige kosten te betalen.

7.6. Opdrachtgever heeft een zorgplicht voor het onder eigendomsvoorbehoud geleverd materiaal, als ware hij zelf eigenaar hiervan en dient het materiaal, wanneer nodig, te merken als eigendom van opdrachtnemer.

7.7. Opdrachtnemer kan onder eigendomsvoorbehoud geleverd materiaal terugnemen, wanneer opdrachtgever zijn betalingsverplichting verzuimt jegens opdrachtnemer of als opdrachtnemer hiertoe gegronde vermoedens heeft, zonder dat gerechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling van opdrachtgever vereist is. Opdrachtnemer wordt bij voorbaat door opdrachtgever gemachtigd om de locatie te betreden waar het materiaal zich bevindt, om het materiaal terug te vorderen en wanneer nodig materiaal te demonteren.

 

Artikel 8. Risico-overgang

8.1. De te leveren zaken zijn vanaf het moment waarop zaken worden overgedragen aan opdrachtgever voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Artikel 9. Betaling en zekerheid

9.1 Opdrachtgever voldoet het factuurbedrag aan opdrachtnemer, overeenkomstig de  opdrachtbevestiging van opdrachtnemer, door storting of overmaking van het geldbedrag zoals vermeldt op de factuur van opdrachtnemer op de door opdrachtnemer op factuur vermelde bankrekeningnummers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. Betalingen per bank of giro dienen netto en in Euro's te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

9.3. Bij betalingen per bank of giro geldt de dag van creditering van bank- of girorekening van opdrachtnemer als betalingsdag.

9.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd te betalen factuurbedragen aan opdrachtnemer op te schorten of te verrekenen.

9.5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.6. Betalingen door opdrachtgever strekken tot voldoening van door opdrachtgever verschuldigde rente- en (incasso)kosten, vervolgens de voldoening van facturen in volgorde van facturen opeisbaar door opdrachtnemer, welke het langst openstaan, ongeacht hetgeen opdrachtgever als reden van betaling vermeldt.

 

Artikel 10. Niet nakomen betalingsverplichting

 

10.1. Indien opdrachtnemer in gebreke blijft facturen van opdrachtnemer te betalen, stuurt opdrachtnemer een betalingsherinnering en wijst opdrachtgever op diens verzuim, waarna opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering de facturen alsnog dient te betalen. Indien een betalingsherinnering wordt gestuurd, wordt vermeldt dat incassokosten worden berekend indien opdrachtgever niet betaalt, alsmede de hoogte van de incassokosten.

10.2. Indien opdrachtgever binnen 14 dagen het factuurbedrag niet heeft voldaan, dienen naast het factuurbedrag ook incassokosten te worden voldaan. Hiervoor dient door het incassobureau niet weer een aanmaning te worden verstuurd.

10.3. Indien opdrachtgever de factuur niet of te laat betaalt, is opdrachtnemer gerechtigd incassokosten (op basis van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten) en wettelijke rente in rekening te brengen. Opdrachtgever is verplicht wettelijke incassokosten te betalen, bestaande uit een maximum percentage berekend over het factuurbedrag (hoofdsom) met een minimumbedrag van 40 Euro.

10.4. Indien betaling door opdrachtgever niet tijdig is verricht en plaatsvindt na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim met ingang van de dag dat de betalingstermijn verlopen is. Hiertoe is geen ingebrekestelling van opdrachtgever vereist. Opdrachtgever is in dat geval tevens 1% maandelijks cumulatieve rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de wettelijke rente op dat moment hoger is dan 1%, dan betaalt opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag.

10.5. Totdat opdrachtgever aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde en/of onverwerkte materialen.

 

Artikel 11. Zekerheid

11.1. Opdrachtnemer is gerechtigd zekerheid voor nakoming van (betalings)verplichtingen door opdrachtgever te verlangen, tijdens (werkzaamheden) of na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, welke verband houden met en/of voortvloeien uit de overeenkomst.

11.2. Zekerheid verschaffen door opdrachtgever kan de vorm aannemen van bankgarantie (maximaal 10% van het overeengekomen factuurbedrag) of (gedeeltelijke) vooruitbetaling. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien kredietverzekeraar van opdrachtgever niet meer in staat is de kredietlimiet af te geven op opdrachtgever zoals gewenst door opdrachtnemer.

11.3. Opdrachtnemer is gerechtigd zekerheid te verlangen in de vorm van vooruitbetaling van het factuurbedrag door opdrachtgever, tot ten hoogste de helft van het factuurbedrag.

11.4. Totdat door opdrachtgever zekerheid is verstrekt, is opdrachtnemer gerechtigd om de werkzaamheden die hij op dat moment uitvoert, of nog dient uit voeren, te staken, te beëindigen of op te schorten totdat zekerheid is verschaft door opdrachtgever. Gevolgschade en/of te late oplevering van werkzaamheden ten gevolge van beëindiging, staking of opschorting door opdrachtnemer naar aanleiding van het niet verstrekken van zekerheid door opdrachtgever, worden niet aan opdrachtnemer toegerekend.

11.5. Indien opdrachtgever weigert zekerheid te stellen of hiertoe niet in staat blijkt, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden.

11.6. Opdrachtnemer is gerechtigd (nog uit te voeren) overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst, dan wel op te zeggen middels een buitengerechtelijke verklaring, onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen, ingeval opdrachtgever niet of niet behoorlijk nakomt, en/of sprake is van faillissement, aanvraag surseance van betaling, schuldsanering, fusies, beslaglegging op goederen van opdrachtgever, ontbinding en splitsing, overlijden, verminderde kredietwaardigheid, bewind en curatele, overgang van zeggenschap over opdrachtgever, overdracht (geheel/gedeeltelijk) van de onderneming van opdrachtgever en stakingen binnen onderneming van opdrachtgever.

11.7. De in het vorige lid opgesomde ontbindingsgronden verschaffen opdrachtnemer vorderingen op opdrachtgever welke direct en geheel opeisbaar zijn.

11.8. Opdrachtnemer is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, tot het moment dat opdrachtgever aan de verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan. Vorenstaande laat het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding en ontbinding onverlet.

Artikel 12. Eindafrekening regiewerk

12.1. Indien sprake is van prijsvorming op basis van regie, zoals opgenomen in artikel 6, draagt opdrachtnemer zorg voor het indienen van factuur bij opdrachtgever, nadat (op)levering heeft plaatsgevonden, binnen een redelijke termijn.

 

12.2. In de eindfactuur worden gebruikte materialen en/of verrichte werkzaamheden duidelijk omschreven, bezien tegen hetgeen oorspronkelijk door partijen contractueel overeengekomen, alsmede meer- en/of minderwerk. Indien richtprijzen worden overschreden, worden de redenen expliciet in de specificatie omschreven. 

 

Artikel 13. Verplichtingen van de opdrachtnemer

13.1. Opdrachtnemer verplicht zich opdrachten en werkzaamheden zorgvuldig en naar beste kunnen uit te voeren, conform de eisen van goed vakmanschap, op basis van  de op dat moment bestaande wetenschap en technieken.

13.2. Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van werkzaamheden goederen met garantie van derden gebruikt, geldt deze fabrieksgarantie voor opdrachtgever.

13.3. Opdrachtnemer verleent garantie op waterdichtheid van nieuwe dakbedekkingen, mits opdrachtgever geen werkzaamheden/onderhoud door derden laat verrichten, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer. Deze garantieverplichting geldt alleen binnen Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

13.4. De uit te voeren werkzaamheden worden verricht op basis van de in het aanbod

opgenomen werktijden tenzij partijen anders overeenkomen. Opdrachtnemer voert werkzaamheden uit conform de toepasselijke wettelijke voorschriften, zoals geldend tijdens uitvoering van werkzaamheden en/of levering. Opdrachtnemer verschaft opdrachtgever informatie met betrekking tot lossen van materialen, zodat opdrachtgever zorg kan dragen voor een goede bereikbaarheid voor voertuigen en materialen, en vermeldt dit in het aanbod.

13.5. Indien tijdelijke voorzieningen worden ingezet, worden deze door opdrachtnemer verwijderd wanneer de werkzaamheden zijn beëindigd. Hierbij ontstane schade wordt hersteld door opdrachtnemer.

13.6. Opdrachtnemer dient opdrachtgever attent te maken op:

a. fouten/tekortkomingen in opdrachten, voor zo ver opdrachtnemer deze kent of redelijkerwijs verwacht kan worden dat hij deze behoort te kennen;

b. ongeschikte en/of gebrekkige materialen en/of hulpmiddelen, door opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien opdrachtnemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;

c. fouten/tekortkomingen in opdrachten, zoals werken op ondeugdelijke ondergronden, voor zover opdrachtnemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;

d. eigenschappen en voor de opdrachtnemer kenbare gebreken van zaken waaraan werkzaamheden worden verricht, welke een deugdelijke uitvoering van werkzaamheden kunnen verhinderen.

Echter, in zijn algemeenheid mag opdrachtnemer uitgaan van (functionele) geschiktheid van materiaal en constructies, bestaand en door opdrachtgever voorgeschreven, waarmee en waaraan opdrachtnemer diens werkzaamheden dient uit te voeren.

13.7. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting de werkzaamheden, na aanvang van projecten, indien mogelijk aaneensluitend te voltooien.

13.8. Opdrachtnemer verplicht zich tot het adequaat verzekeren van het werk.

 

Artikel 14. Verplichtingen van opdrachtgever

14.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer:

a. materialen en hulpmiddelen aan kan voeren en af kan leveren, op een goed te bereiken plaats (geschikt voor opslag en montage)  via geschikte toegangswegen in verband met transport (voor zover binnen de mogelijkheden van opdrachtgever);

b. (indien van toepassing) werkzaamheden uit kan voeren in een (werk)ruimte die tijdig beschikbaar is en voldoende ruimte biedt;

c. beschikt over voldoende toiletruimte, eetgelegenheid en overige voorzieningen;

d. werkzaamheden kan verrichten op normale werktijden en indien nodig buiten normale werktijden (mits tijdig meegedeeld door opdrachtnemer);

e. opdrachtnemer voorzieningen kan treffen om (brand)veilig te werken;

f. tijdig beschikt over gegevens, goedkeuringen nodig voor de werkzaamheden (vergunningen e.d.), ontheffingen van vergunningen en alle overige informatie nodig voor uitvoering van de overeenkomst, indien nodig met aanwijzingen en adviezen van opdrachtnemer;

g. beschikt over aansluitingsmogelijkheden (o.a. gas, elektriciteit, perslucht, verlichting en water) ten behoeve van werkzaamheden, alsmede andere aanwezige hulpmiddelen. Deze kosten komen voor rekening van opdrachtgever en mogen niet achteraf verrekend worden;

h. beschikt over (afsluitbare) opslagplaatsen (met voldoende gelegenheid voor opslag) voor materiaal, gereedschap en andere zaken.

 

14.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat:

a. noodzakelijke en technische voorzieningen aanwezig zijn, veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd (waaronder de aanwezigheid van een ankerpunt) en alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om bij uitvoering van de overeenkomst aan alle wettelijke eisen te voldoen. Dit indien nodig in overleg met opdrachtnemer;

b. (toegezonden) zaken bij aanvang en tijdens montage aanwezig zijn op de juiste plek;

c. werkzaamheden en/of leveringen van derden (niet zijnde het werk van opdrachtnemer) uitvoering van werk door opdrachtnemer niet hinderen/vertragen. Indien door werkzaamheden van derden vertraging optreedt, verwittigd opdrachtgever opdrachtnemer zo spoedig mogelijk. Schade voor opdrachtnemer welke voortvloeit uit werk door derden, dient door opdrachtgever aan opdrachtnemer te worden vergoed, indien toerekenbaar aan opdrachtgever.

d. geschikte behuizing heeft en/of voorzieningen voor werknemers van opdrachtnemer krachtens wettelijke regelingen, de overeenkomst en hetgeen gebruikelijk is;

e. verstrekte gegevens met betrekking tot werkzaamheden opdrachtnemer juist zijn;

f. (indien van toepassing) benodigde bedrijfs- en hulpmaterialen, hulpwerktuigen en arbeidskrachten tijdig en kosteloos op de juiste plaats aan opdrachtnemer ter beschikking staan.

14.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt door:

a. gebrekkige materialen/hulpmiddelen/producten door opdrachtgever ter beschikking gesteld/voorgeschreven;

b. gebrekkige onroerende zaken waaraan werkzaamheden worden verricht;

c. onjuistheden in door opdrachtgever gevraagde/voorgeschreven (uitvoering van) werkwijzen en constructies en opgedragen (en uit te voeren) werkzaamheden.

En vrijwaart opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid/gevolgen hiermee verband houdend.

Indien informatie en/of zaken niet tijdig door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden verstrekt, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en schadevergoeding te claimen bij opdrachtgever.

14.4. Opdrachtgever houdt rekening met de brandbaarheid van door opdrachtnemer gebruikte brandstoffen en materialen en neemt in voorkomende gevallen passende maatregelen.

14.5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te wijzen op bijzonderheden aangaande de situatie ter plaatse, alsook met betrekking tot zaken door opdrachtgever ter beschikking gesteld.

14.6. Indien de zaak waarop werkzaamheden betrekking hebben teniet of verloren gaat en uitvoering van werkzaamheden/overeenkomst onmogelijk is, zonder dat dit toerekenbaar is aan opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer recht op een evenredig deel van overeengekomen factuurbedrag op basis van gemaakte (arbeids)kosten.

14.7. Indien de zaak waarop werkzaamheden betrekking heeft teniet of verloren gaat door opzet en/of bewuste roekeloosheid van opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op overeengekomen factuurbedrag, alsmede op kosten gemaakt ten gevolge van het niet kunnen voltooien van werkzaamheden. De door beëindiging bespaarde kosten worden in mindering gebracht op het factuurbedrag.

14.8. Opdrachtgever heeft informatieplicht aangaande (bijzonderheden die betrekking hebben op) brandveiligheid.

14.9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van werknemers van opdrachtnemer c.q. derden die voortvloeien uit niet/niet tijdig/onbehoorlijk in acht nemen door opdrachtgever van door wettelijke voorschriften, gewoonterecht, afspraken met opdrachtnemer, bedoelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen.

 

 Artikel 15. Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de normale nakoming van de overeenkomsten door opdrachtnemer tijdelijk of blijvend hinderen en/of verhinderen en die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

15.2 Onder overmacht, als bedoeld in lid 1, wordt onder andere, maar niet uitputtend, verstaan terrorisme, internationale conflicten, gewelddadige en gewapende conflicten, boycotacties, stakingen, maatregelen genomen door binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheden, uitsluitingen, natuurgeweld, onwerkbaar weer, arbeid gerelateerde ongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid door en/of van personeel van opdrachtnemer en/of derden, tekortkomingen door derden die (in)direct  invloed hebben op de mogelijkheid tot nakoming van de opdracht/overeenkomst door opdrachtnemer, het in gebreke blijven met aflevering van leveranciers aan opdrachtnemer ongeacht de redenen, (ver)storingen in energievoorzieningen, elektriciteit, gas- en/of watervoorzieningen, in communicatieverbindingen of andere apparatuur of programmatuur die gebruikt wordt door opdrachtnemer, machinebreuk, verliezen en/of beschadigingen tijdens transport, verkeersstoornissen, et cetera. Indien sprake is van een overmachtsituatie zal opdrachtnemer die maatregelen treffen, welke in redelijkheid van opdrachtnemer verlangd kunnen worden, die de schade zo veel als mogelijk beperken.

15.3. Opdrachtnemer verwittigd opdrachtgever zo spoedig mogelijk indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen tijdens of voor aanvang van de werkzaamheden. Indien nodig, en wanneer opdrachtgever niet bereikbaar is, onderbreekt opdrachtnemer de werkzaamheden, met uitzondering van onvoorziene omstandigheden die onmiddellijk handelen van opdrachtnemer vereisen.

15.4. Opdrachtgever betaalt extra kosten die nodig zijn, indien opdrachtnemer verplicht en meteen dient te handelen in verband met onvoorziene omstandigheden, om schade te beperken, tenzij de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van opdrachtnemer dient te komen. Indien onmiddellijk handelen niet is vereist tijdens onvoorziene omstandigheden, kan opdrachtgever de opdrachtnemer meer- en minderwerk gelasten.

15.5. Ingeval van overmacht worden leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van verplichtingen door opdrachtnemer wegens overmacht onmogelijk is en langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, waarbij geen sprake is van verplichting tot vergoeding van schade.

15.6. In het geval opdrachtnemer tijdens het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of hieraan slechts ten dele kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd datgene dat reeds geleverd is dan wel het deel dat leverbaar is afzonderlijk in rekening te brengen. Opdrachtgever is in dit geval gehouden de factuur te voldoen, als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

15.7. Indien de overeenkomst onuitvoerbaar is door omstandigheden die niet bekend zijn voor opdrachtnemer of door overmacht, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst dusdanig te wijzigen, zodat uitvoering alsnog mogelijk is. In dat geval zullen eventuele meer- of minderkosten verrekend worden.

 

Artikel 16. Oplevering, keuring en klachten

16.1. Werk wordt op een afgesproken datum opgeleverd, Indien door partijen een datum van oplevering is overeengekomen. Indien partijen een datum bij benadering voor oplevering hebben afgesproken, wordt omstreeks of op deze datum het werk opgeleverd. Echter, door opdrachtnemer opgegeven termijnen voor (op)levertijden voor werkzaamheden en materiaal gelden nooit als definitieve termijnen.

16.2. Levertijden worden door opdrachtnemer vastgesteld, ervan uitgaande dat werkzaamheden kunnen plaatsvinden, zoals contractueel overeengekomen, en de van derden te verkrijgen materiaal, werkzaamheden en benodigde informatie tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien bovengenoemde verwachting niet haalbaar is, ook al was dit te voorzien tijden het sluiten van de overeenkomst, dan wordt de levertijd/opleveringstijd verlengd met het aantal dagen dat de vertraging heeft geduurd.

16.3.  Levertijd/opleveringstijd worden eveneens verlengd, wanneer uitvoering van de overeenkomst door toedoen van opdrachtgever vertraging oploopt, en/of opdrachtgever bestaande overeenkomsten wijzigt.

16.4. Werk wordt geacht opgeleverd te zijn indien opdrachtnemer aan opdrachtgever meedeelt dat het werk is afgemaakt en indien het werk door opdrachtgever is aanvaard middels ondertekening.

16.5. Werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien maximaal 8 werkdagen zijn verstreken na mededeling van opdrachtnemer aan opdrachtgever dat het werk is afgemaakt, tenzij opdrachtgever, met redenen, binnen 8 werkdagen aan opdrachtnemer meedeelt dat hij het werk niet aanvaard, of wanneer opdrachtgever het object waarop het werk betrekking heeft gebruikt. Indien een deel van het werk in gebruik wordt genomen, wordt dat betreffende deel als opgeleverd beschouwd, tenzij het niet gerechtvaardigd is om oplevering te verbinden aan de ingebruikname.

16.6. Indien zaken door opdrachtgever ontvangen zijn, en/of werkzaamheden door opdrachtnemer zijn beëindigd, en/of opdrachtnemer de opdrachtgever heeft verwittigd dat de  werkzaamheden gereed zijn, is opdrachtgever gehouden zich ervan  te vergewissen dat verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken voldoen aan de overeenkomst.

16.7. Indien sprake is van een kleinere gebreken die geen belemmering vormen voor ingebruikname, is opdrachtgever niet gerechtigd (op)levering te weigeren. Opdrachtnemer maakt in dit geval gegevens op, met daarin beschreven de gebreken, welke door opdrachtnemer zo snel mogelijk zullen worden hersteld. Opdrachtgever herstelt zo snel als mogelijk, de tijdens oplevering geconstateerde tekortkomingen. Opdrachtgever dient opdrachtnemer hiertoe in de gelegenheid te stellen.

16.8. Nadat opdrachtnemer het werk heeft opgeleverd dient opdrachtgever deze deugdelijk te onderhouden, en oordeelkundig te gebruiken. Onderhoud binnen de garantieperiode, door anderen dan opdrachtnemer, mag alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Hiertoe dient opdrachtgever een schriftelijk verzoek in bij opdrachtnemer. Indien opdrachtgever zich hier niet aan houdt, vervallen alle vormen van garantie en aansprakelijkheid van opdrachtnemer.

 

Artikel 17. Klachten

17.1. Klachten van opdrachtgever over totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten dienen te worden ingediend bij opdrachtgever, schriftelijk, duidelijk, volledig en binnen een bekwame periode van 8 werkdagen/garantieperiode, nadat opdrachtgever de tekortkomingen heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijze kon constateren. Indien opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, wordt het werk beschouwd als in goede staat te zijn opgeleverd.

17.2. Klachten betreffende niet zichtbare gebreken dienen door opdrachtgever schriftelijk te worden medegedeeld aan opdrachtnemer, binnen 8 werkdagen/garantieperiode nadat betreffende gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden door opdrachtgever.

17.3. Indien klachten niet tijdig worden ingediend en/of opdrachtnemer niet de gelegenheid wordt geboden gebreken te herstellen, kan opdrachtgever zijn rechten dienaangaande verliezen.

17.4. Klachten van opdrachtgever, waaronder tevens aanspraken op garantieverplichtingen, verschaffen opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot het opschorten van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer.

17.5. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in staat te stellen klachten te onderzoeken. Indien klachten gegrond blijken, draagt opdrachtnemer zorg voor een passende oplossing.

 

Artikel 18. Garantie

18.1. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit van haar dakbedekkingsconstructies en draagt er zorg voor dat deze beantwoorden aan haar overeenkomsten. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat haar werk die eigenschappen heeft die voor normaal gebruik, conform de bestemming zoals genoemd in het aanbod, nodig zijn.

18.2. Op totale vernieuwingswerkzaamheden van daken verleent opdrachtnemer tien jaar garantie. Op alle onderhouds- en renovatiewerkzaamheden verleent opdrachtnemer vijf jaar garantie. Op renovatiewerkzaamheden die als doel voorlopig herstel beogen, verleent opdrachtnemer 1 jaar garantie. Op gedeeltelijke herstelwerkzaamheden verleent opdrachtnemer geen garantie.

18.3. Indien opgeleverd werk desondanks gebreken vertoont, dient opdrachtgever dit binnen een redelijke termijn van 8 werkdagen/garantieperiode nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn, aan opdrachtnemer schriftelijk te melden.

18.4.Gebreken ontstaan tijdens de garantieperiode worden door opdrachtnemer, na melding, kosteloos en binnen redelijke termijn hersteld.

18.5. Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen redelijke termijn de gelegenheid te bieden gebreken aan het werk te verhelpen.

18.6. Niet onder de garantie vallen:

a. gebreken die niet aantoonbaar aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend en/of;

b. gebreken ontstaan ten gevolge van nalatig periodiek onderhoud door opdrachtgever en/of;

c. gebreken ontstaan doordat het werk niet is gebruikt conform de beoogde bestemming, zoals genoemd in het aanbod/de overeenkomst en/of;

d. vernieuwingswerkzaamheden van daken,  onderhouds- en renovatiewerkzaamheden, renovatiewerkzaamheden die als doel voorlopig herstel beogen, en gedeeltelijke herstelwerkzaamheden verricht door opdrachtnemer, indien na (op)levering door opdrachtnemer derden en/of opdrachtgever tijdens de garantietermijn werkzaamheden hebben verricht aan het door opdrachtnemer verrichtte werk.

e. werkzaamheden uitgevoerd volgens door opdrachtgever voorgeschreven werkwijzen:

f. gebreken (waaronder tevens lekkages) die ontstaan/het gevolg zijn van oorzaken van buitenaf en/of calamiteiten (vernieling, brand, instorting, natuurrampen, voorwerpen die op het dak vallen, blikseminslag, storm (windsnelheden, gemeten door een erkend weerinstituut (het KNMI), van meer dan 20 meter per seconde);

g. materialen bewerkt en/of verwerkt op een manier door opdrachtgever voorgeschreven, alsmede materialen voorgeschreven door opdrachtgever;

h.  vernieuwingswerkzaamheden van daken,  onderhouds- en renovatiewerkzaamheden, renovatiewerkzaamheden die als doel voorlopig herstel beogen, en gedeeltelijke herstelwerkzaamheden verricht door opdrachtnemer, met  materialen bewerkt en/of verwerkt op een manier door opdrachtgever voorgeschreven, alsmede materialen voorgeschreven door opdrachtgever.

i. werking van onderliggende constructies en/of ondergronden die hun samenhang verliezen.

De garantie is voorts niet van toepassing indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan en/of werkzaamheden door derden verricht zijn zonder toestemming (voorafgaand en schriftelijk) van opdrachtnemer.

18.7. Garantie dekt uitsluitend reparatiekosten, inbegrepen levering en vervanging van materialen.

 

Artikel 19. Garantie bij levering van materialen

19.1. Op door opdrachtnemer gebruikte materialen voor uitvoering van overeenkomsten is garantie van toepassing, zoals verleend  wordt door de fabrikant van betreffende materialen.

19.2. Opdrachtnemer baseert zich, ten aanzien van het voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materiaal, op gegevens omtrent materiaaleigenschappen zoals verstrekt door producenten en  leveranciers. Opdrachtnemer is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan te dien aanzien.

 

Artikel 20.  Aansprakelijkheid

20.1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen die aan opdrachtnemer of aan werknemers in dienst van opdrachtnemer, of aan derden die door opdrachtnemer aangesteld zijn voor de uitvoering van overeenkomsten, door opdrachtgever opgedragen, toe te rekenen zijn, meer in concreto opzet en/of bewuste roekeloosheid. Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die door aan hem toerekenbare tekortkomingen zijn veroorzaakt.

20.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor schade die het gevolg is opzet en/of bewuste roekeloosheid van werknemers en derden door opdrachtnemer aangesteld voor de uitvoering van overeenkomsten.

20.3. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor schade welke gedekt wordt door diens aansprakelijkheidsverzekering.

20.4. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade, noch jegens opdrachtgever, noch jegens derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, schade ten gevolge van het niet naleven van milieu-voorschriften, welke inwerking zijn getreden na het tot stand komen van overeenkomsten, schade ten gevolge van aanspraken van derden op opdrachtgever, ongeacht de oorzaken, ten gevolge van of verband houdende met de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer of de door opdrachtnemer geleverde goederen, schade welke het gevolg is van afwezigheid van eigenschappen van door opdrachtnemer geleverde goederen, die door opdrachtnemer niet schriftelijk en uitdrukkelijk zijn gegarandeerd. En voorts zaken en/of omstandigheden die uitgesloten zijn van beroep op garantie.

20.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door schending van auteurs- en octrooirecht, industriële en intellectuele eigendomsrechten (gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel toepassing van werkwijzen verstrekt of voorgeschreven door opdrachtnemer). Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer onvoorwaardelijk tegen bovengenoemde aanspraken van derden.

20.6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van het schadebedrag waarvoor opdrachtnemer verzekerd is. Deze aansprakelijk wordt beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door verzekeraar van opdrachtnemer in het onderhavige geval wordt uitbetaald, alsmede tot het verrichten van reparaties indien nodig, met door opdrachtnemer aan te wijzen ondernemingen van derden indien nodig.

20.7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of geleverde zaken.

20.8. Opdrachtnemer  aanvaardt geen schadeaansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van te weinig afvoeren en noodoverlopen, alsmede afmetingen en inwerkhoogte hiervan, indien dit wordt bepaald door opdrachtgever.

20.9. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van overschrijding van levertermijnen door gewijzigde omstandigheden of schade die het gevolg is van gebrekkige informatie en medewerking van opdrachtgever, alsmede door opdrachtgever  voorgeschreven materiaal.

20.10. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, die het gevolg is van ontoegankelijke locaties (die object zijn van werkzaamheden) en het ontbreken van water, elektra en gas op de werklocatie. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor schade die opdrachtnemer en/of derden lijden.

 

Artikel 21. Ontbinding, opzegging

21.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, indien laatstgenoemde één of meer van zijn verplichtingen niet niet behoorlijk/ niet tijdig nakomt, totdat opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer voldoet.

21.2. Ook indien opdrachtnemer gegronde vrees heeft dat opdrachtgever diens verplichtingen zal verzuimen, heeft opdrachtnemer het recht zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever in de gelegenheid om aan diens verplichtingen te voldoen door het opstellen van een verklaring waarin opdrachtgever zekerheid stelt aangaande nakoming van diens verplichtingen. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek zekerheid te stellen en geeft in geval van verzuim opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

21.3. De leden 1 en 2 van dit artikel gelden onverminderd overige rechten en aanspraken van opdrachtnemer.

21.4. Opdrachtnemer kan de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst ontbinden, indien sprake is van surséance van betaling, aanvraag faillissement, toepassing Wet schuldsanering natuurlijke personen, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt geliquideerd/stilgelegd en/of opdrachtgever een vergadering van diens schuldeisers bijeenroept en/of hen een akkoord aanbiedt.

21.5. Indien zich een situatie voordoet zoals omschreven in dit artikel, worden alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever direct opeisbaar.

21.6. Indien opdrachtgever een order geheel/gedeeltelijk annuleert, dan is artikel 7:764 BW van toepassing.

21.7. Indien opdrachtgever in verzuim is en/of ontbinding toe te rekenen is aan opdrachtgever,

heeft opdrachtnemer recht op schadevergoeding, waaronder reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten.

21.8. Indien partijen de overeenkomst ontbinden met wederzijds goedvinden, is opdrachtnemer gerechtigd reeds gemaakte kosten te vorderen van opdrachtgever.

21.9. Indien partijen aanneming van werk overeengekomen zijn en opdrachtgever de overeenkomst (deels/geheel) opzegt, is artikel 7:764 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

21.10. Partijen kunnen overeenkomsten voorts ontbinden, wanneer tekortkomingen dusdanig ernstig zijn, blijven voortduren en ontbinding rechtvaardigen, in het geval partijen elkaar door middel van schriftelijke sommatie met hersteltermijnen in de gelegenheid hebben gesteld deze te herstellen.

 

Artikel 22. Vrijwaring

22.1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van overeenkomsten schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan opdrachtnemer toerekenbaar is.

22.2. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al datgene te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke zou blijven adequate maatregelen te nemen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Artikel  23. Toepasselijk recht en geschillen

23.1. Op alle overeenkomsten/rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, alsmede andere internationale regelingen, die uitsluiting toestaan.

23.2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin is opdrachtnemer bevoegd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste ingespannen hebben een geschil in onderling overleg te beslechten.

23.4. Partijen behouden zich het recht voor om, na schriftelijke overeenkomst, geschillen op een andere manier te beslechten.

 

Artikel 24. Vindplaats en wijziging voorwaarden

24.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

24.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst/rechtsbetrekking met opdrachtnemer

Vrijblijvend offerte of gratis dakinspectie aanvragen Velden met een * zijn verplicht.

Naam *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

Ik wil informatie over *

Woonplaats *

Privacyverklaring: *

Ja, ik ga akkoord met de {#privacyverklaring#}.