Spoed of onderhoud? Neem contact met ons op

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ALL-IN DAKONDERHOUD

1. Definities

1.1. Opdrachtnemer: De besloten vennootschap All-in Dakonderhoud B.V., met KvK-nummer 80605710, gevestigd te (5211 BM) ’s-Hertogenbosch, aan het adres Graaf van Solmsweg 83. 

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot levering van producten en/of verrichten van werkzaamheden, dan wel aan wie Opdrachtnemer een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst, dan wel aan wie Opdrachtnemer een uitnodiging verstrekt tot het doen van een aanbod.

1.3. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

1.4. Consument-wederpartij: een Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf.

1.5. Bedrijf-wederpartij: een Opdrachtgever die niet een Consument-wederpartij is.

 

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, offerte-aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende het uitvoeren van overeenkomsten door Opdrachtnemer, alsmede op iedere uitnodiging van Opdrachtnemer tot het doen van een aanbod.

2.2. Indien de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer eenmalig van toepassing zijn verklaard in het kader van een overeenkomst tussen Partijen, dan zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op latere overeenkomsten tussen Partijen. Wanneer de voorwaarden veranderen zullen die gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn.

2.3. Deze voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd of worden aangevuld. De gewijzigde voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarop de deze of daaropvolgende voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing waren, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 

2.4. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever aangegeven algemene voorwaarden wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige artikelen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.6. Indien zich tussen Partijen situaties voordoen die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, of wanneer onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling, dan dienen deze situaties te worden beoordeeld op basis van doel en strekking van (overige) bepalingen in de algemene voorwaarden.

2.7. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer op enigerlei manier het recht zou verwerken om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1. Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt schriftelijk tot stand. 

3.2. Een offerte/opdrachtbevestiging zijdens Opdrachtgever wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

3.3. Door Opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene aard en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.4. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbod wordt aanvaard door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.5. Van offertes wordt door Partijen niet afgeweken, tenzij Partijen dit schriftelijk overeenkomen, of indien Opdrachtnemer door omstandigheden en in het belang van Opdrachtgever genoodzaakt is te handelen, anders dan in de overeenkomst overeengekomen.

3.6. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd.

3.7. Aanbiedingen, offertes, tekeningen, berekeningen, modellen, programmatuur, fabricagemodellen, werkwijzen en bescheiden, door Opdrachtnemer verstrekt en welke betrekking hebben (op de uitvoering van) overeenkomsten, alsmede auteursrechten, andere intellectuele en industriële rechten blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen noch aan derden ter inzage worden gegeven of ter beschikking worden gesteld, noch worden overgenomen en gedupliceerd.

 

4. Meerwerk/minderwerk

4.1. Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen. Meer- en/of minderwerk zal altijd door Opdrachtnemer schriftelijk geaccepteerd dienen te worden, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer niet gebonden zal zijn.

4.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer- en minderwerk tijdens werkzaamheden uit te voeren, indien een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst in het belang van Opdrachtgever dit noodzakelijk maakt, zonder dat dit schriftelijk door Partijen wordt overeengekomen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in dat geval zo spoedig mogelijk (schriftelijk) op de hoogte brengen en Opdrachtgever een raming geven van de termijn voor uitvoering van werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.

4.3.  Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden, die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen, zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.

 

5. Uitvoering opdracht

5.1. Opdrachtnemer zal bij de werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de werkzaamheden gerechtigd derden in te schakelen.

5.2. De door Opdrachtnemer opgegeven (op)leverings- of afgiftetermijn heeft altijd (slechts) als bij benadering te gelden. De opgegeven (op)leverings- of afgiftetermijn is geen fatale termijn in de zin van art. 6:83 aanhef en sub a BW. Overschrijding van de opgegeven (op)leverings- of afgiftetermijn zal voor Opdrachtgever geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de onderliggende overeenkomst over te gaan.

5.3. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

5.4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer de werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Hieronder valt mede te brengen het verschaffen van een deugdelijke stroomvoorziening alsmede deugdelijke sanitaire voorzieningen.

5.5. Indien Opdrachtgever afspraken en/of toezeggingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade aan de zijde van Opdrachtnemer te vergoeden.

5.6. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, kenbare gebreken van de zaak, waaraan het werk wordt verricht, en/of voor schade veroorzaakt door gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 

 

6. Prijzen

6.1. Tenzij anders tussen Partijen overeengekomen zijn de opgegeven prijzen in euro's en inclusief btw en overige heffingen van overheidswege, alsmede door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten.

6.2. Extra kosten voortvloeiend uit: 
a)   wijzigingen in en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever;
b)   het niet nakomen van verplichtingen door Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer;
c)   onvolledige en/of onjuiste gegevens, verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer;
worden aangemerkt als meerwerk en zijn voor rekening van Opdrachtgever, overeenkomstig de door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven.

6.3. Wettelijke prijsverhogingen kunnen door Opdrachtnemer, ook nadat overeenkomsten tot stand zijn gekomen tussen Partijen, worden doorberekend aan Opdrachtgever.

6.4. Indien na het sluiten van overeenkomsten factoren aan het licht komen die de overeengekomen prijs verhogen en welke Opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend en/of niet redelijkerwijs te voorzien waren, dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze prijsverhogingen door te berekenen aan Opdrachtgever.

6.5. Indien na het sluiten van overeenkomsten prijsverhogingen doorgevoerd worden met betrekking tot factoren die bepalend zijn voor kostprijzen, waaronder valutakoersen, grondstofprijzen en andere vergelijkbare factoren,  dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze prijsverhogingen door te berekenen aan Opdrachtgever ten aanzien van leveranties die worden verricht binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

6.6. Indien Opdrachtnemer de overeengekomen prijs, binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, wil verhogen dan is een Consument-wederpartij gerechtigd om binnen veertien dagen na kennisgeving van Opdrachtnemer de overeenkomst te ontbinden, een en ander met inachtneming van artikel 6.7, zonder dat hierdoor sprake zal zijn van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

6.7.      Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst alsnog op basis van de oorspronkelijke prijzen uit te zullen voeren, middels een daartoe strekkende schriftelijke mededeling binnen tien werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 6.6.

 

7. Betaling en zekerheid

7.1. Facturen van Opdrachtnemer dienen binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te worden.  Indien Opdrachtgever niet binnen voornoemde termijn schriftelijk tegen de inhoud van de factuur protesteert, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de factuur en de inhoud ervan.

7.2. Een Bedrijf-wederpartij is niet gerechtigd te betalen factuurbedragen aan Opdrachtnemer op te schorten of te verrekenen. 

7.3. Bij niet tijdige betaling geraakt Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Zodra een Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van een verbintenis, is in het geval van een Consument-wederpartij een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd en in het geval van een Bedrijf-wederpartij een contractuele rente van 2% per maand.

7.4.  Bij een Bedrijf-wederpartij zijn, in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, 15% aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over de hoofdsom. Alle gerechtelijke kosten komen daarbij voor rekening van een Bedrijf-wederpartij, ook die kosten die uitstijgen boven het forfaitair door de rechter vast te stellen bedrag aan proceskosten (het zogenaamde liquidatietarief).

7.5. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds, ook al wijst Opdrachtgever een andere verbintenis aan, in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente, vervolgens van de lopende rente en ten slotte van de hoofdsom. Bij toerekening op de hoofdsom worden de betalingen telkens eerst toegerekend op de oudste verbintenis.

7.6. Opdrachtnemer is bevoegd om vooraf zekerheid te verlangen en/of een voorschot te bedingen. Bij een Consument-wederpartij zal een voorschot maximaal 50% van het onderhavige factuurbedrag bedragen. Opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten totdat zekerheid is verstrekt respectievelijk het voorschot is betaald en is tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer Opdrachtgever in gebreke is met het stellen van zekerheid en/of betaling van het voorschot.

 

8. Klachten

8.1. Klachten van Opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst dienen te worden ingediend bij Opdrachtgever, schriftelijk, duidelijk, volledig, en wel binnen een periode van acht werkdagen nadat Opdrachtgever de tekortkomingen heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijze kon constateren, bij gebreke waarvan het werk beschouwd wordt in goede staat te zijn opgeleverd.

8.2. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in staat te stellen klachten te onderzoeken. Indien klachten gegrond blijken, draagt Opdrachtnemer zorg voor een passende oplossing.

 

9. Garantie

9.1. Gebreken ontstaan tijdens de garantieperiode worden door Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn hersteld. Garantie dekt daarbij uitsluitend de reparatiekosten, daarbij inbegrepen de levering en vervanging van zaken.

9.2. Onder een door Opdrachtnemer gegeven garantie vallen niet:
a)   gebreken die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend;
b)   gebreken ontstaan ten gevolge van nalatig periodiek onderhoud door Opdrachtgever;
c)   gebreken ontstaan doordat het werk niet is gebruikt conform de beoogde bestemming van de zaak in kwestie;
d)   werkzaamheden en geleverde zaken, indien na (op)levering door Opdrachtnemer derden en/of Opdrachtgever werkzaamheden aan de betreffende zaak hebben verricht;
e)   materialen en/of werkzaamheden die geleverd/bewerkt respectievelijk uitgevoerd zijn op grond van een specifiek door Opdrachtgever verstrekt verzoek;
f)    gebreken die het gevolg zijn van oorzaken van buitenaf en/of calamiteiten, zoals vernieling, brand, instorting, natuurrampen, voorwerpen die op het dak vallen, blikseminslag, en/of stormschade.
g)   vernieuwingswerkzaamheden van daken,  onderhouds- en renovatiewerkzaamheden, renovatiewerkzaamheden die als doel voorlopig herstel beogen, en gedeeltelijke herstelwerkzaamheden verricht door Opdrachtnemer, met  materialen bewerkt en/of verwerkt op een manier door Opdrachtgever voorgeschreven, alsmede materialen voorgeschreven door Opdrachtgever.
h)   werking van onderliggende constructies en/of ondergronden die hun samenhang verliezen.

 

10. Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang 

10.1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van door hem geleverde zaken, totdat Opdrachtgever aan al zijn bestaande en toekomstige verplichtingen krachtens overeenkomst tussen Partijen heeft voldaan, waaronder, maar niet uitputtend het factuurbedrag, eventueel extra gemaakte kosten, rente en schadevergoeding in het kader van verrichte of te verrichten werkzaamheden door Opdrachtnemer.

10.2. Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij Opdrachtgever terug te vorderen. Opdrachtgever verschaft Opdrachtnemer toegang en mogelijkheden de geleverde zaken terug te halen, nadat Opdrachtnemer het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen.

10.3. Voor zover het eigendomsvoorbehoud zou zijn vervallen door natrekking, verplicht Opdrachtgever zich er in de situatie van artikel 10.2toe om de natrekking onverwijld ongedaan te maken en de zelfstandige zaken vervolgens te doen leveren aan Opdrachtnemer. Voor zover het eigendomsvoorbehoud zou zijn vervallen door oneigenlijke of eigenlijke vermenging, verplicht Opdrachtgever zich er in de situatie van artikel 10.2 toe om het deel van de vermengde zaken dat naar rato aan het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer toe te rekenen is, onverwijld af te scheiden en de zelfstandige zaken vervolgens onverwijld te doen leveren aan Opdrachtnemer.

10.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd zaken te vervreemden of te bezwaren, indien niet aan bovengenoemde verplichtingen jegens Opdrachtnemer is voldaan, anders dan onder schriftelijke mededeling van het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer aan de (beoogde) koper of (beoogde) beperkt gerechtigde van de betreffende zaak.

10.5. De te leveren zaken zijn vanaf het moment waarop aan Opdrachtgever de feitelijke macht over zaken wordt verschaft, voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

11. Overmacht

11.1. Overmacht in de zin van dit artikel zijn alle omstandigheden die de normale nakoming van de overeenkomsten door Opdrachtnemer tijdelijk of blijvend hinderen en/of verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

11.2. Onder overmacht valt niet-limitatief te brengen: terrorisme, gewelddadige conflicten, boycotacties, stakingen, maatregelen genomen door binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheden, uitsluitingen, natuurgeweld, onwerkbaar weer, epidemieën, (ver)storingen in energievoorzieningen, elektriciteit, gas- en/of watervoorzieningen, in communicatieverbindingen of andere apparatuur of programmatuur die gebruikt wordt door Opdrachtnemer, machinebreuk, verliezen en/of beschadigingen tijdens transport en/of door het niet beschikbaar zijn van materialen.

11.3. In het geval van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van verplichtingen door Opdrachtnemer wegens overmacht onmogelijk is en langer duurt dan zes maanden, zijn Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder aansprakelijk te zijn voor de schade van de andere partij.

11.4.  In het geval Opdrachtnemer tijdens het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of hieraan slechts ten dele kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte respectievelijk de te verrichten werkzaamheden naar rato in rekening te brengen.

11.5. Opdrachtnemer is bij overmacht gerechtigd de overeenkomst dusdanig te wijzigen, om uitvoering op ander, redelijke wijze mogelijk te maken. In dat geval zullen eventuele meer- of minderkosten verrekend worden. Opdrachtgever is bevoegd wijziging op grond van dit artikellid te weigeren, indien wijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

 

12. Ontbinding/opzegging van de overeenkomst

12.1. Opdrachtnemer kan de overeenkomst met Opdrachtgever zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst ontbinden, indien sprake is van een faillissement, surséance van betaling,  toepassing Wet schuldsanering natuurlijke personen, indien het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd/stilgelegd en/of Opdrachtgever een vergadering van diens schuldeisers bijeenroept en/of hen een akkoord aanbiedt, al dan niet in het kader van de Wet homologatie onderhands akkoord. In een dergelijk geval worden alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever direct opeisbaar.

12.2. Wanneer Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, is Opdrachtnemer gerechtigd om betaling van het in artikel 7:764 BW bedoelde bedrag in rekening te brengen. Opdrachtnemer is evenwel gerechtigd, doch niet verplicht, om in plaats daarvan 15% van het factuurbedrag in rekening te brengen als redelijke vergoeding voor het door Opdrachtnemer geleden verlies en/of de gederfde winst.

 

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1. In het geval van een Bedrijf-wederpartij, sluit Opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid voor schade uit, behoudens wanneer sprake is van opzet of grove schuld. Indien mocht blijken dat Opdrachtnemer jegens een Bedrijf-wederpartij niettemin aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot zogenaamde directe schade. Opdrachtnemer is dan ook nimmer aansprakelijk ten aanzien van zogenaamde indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, stagnatieschade, winstderving, bedrijfs- of milieuschade of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Opdrachtnemer is verder jegens  een Bedrijf-wederpartij nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag betreffende de prestatie waaruit de aansprakelijkheid mocht voortvloeien, dan wel, in geval de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer mocht zijn verzekerd en de verzekeraar tot uitkering overgaat, maximaal ten belope van het door de verzekeraar daadwerkelijk uit te keren bedrag. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid jegens een Bedrijf-wederpartij wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2. In het geval van een Consument-wederpartij, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Opdrachtnemer daadwerkelijk aan Opdrachtnemer uitkeert, althans tot het bedrag dat door een verzekeraar uitgekeerd zou worden in het geval van een reguliere, niet-bovenmatige verzekering, afgesloten door een onderneming van de soort en grootte als die van Opdrachtnemer ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.  

13.3. Rechtsvorderingen zijdens Opdrachtgever verjaren door verloop van één jaar na de (eerste) gebeurtenis waaruit de schade zou zijn ontstaan. 

13.4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen wordt een regresvordering van een verzekeraar van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken vanwege de uitvoering van de Overeenkomst, zulks in de ruimste zin van het woord, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al datgene te doen dat van Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden

 

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op alle overeenkomsten en geschillen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2. De Nederlandse rechter is bevoegd om van geschillen tussen Partijen kennis te nemen. Voor zover de wet dit toestaat, is de rechtbank te ’s-Hertogenbosch exclusief bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen. Opdrachtnemer is evenwel bevoegd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Vrijblijvend offerte of gratis dakinspectie aanvragen Velden met een * zijn verplicht.

Naam *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

Ik wil informatie over *

Woonplaats *

Privacyverklaring: *

Ja, ik ga akkoord met de {#privacyverklaring#}.